ANVÄNDARVILLKOR

LÄS NEDANSTÅENDE VILLKOR FÖR ANVÄNDNING NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA BAUER HOCKEYS (BAUER) WEBBPLATS (Webbplatsen). Alla användare av denna Webbplats är införstådda med att åtkomst till och användning av Webbplatsen förutsätter att nedanstående villkor för användning och gällande lagstiftning respekteras. Använd inte Webbplatsen om du inte samtycker till dessa villkor.

 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MY BAUER

Var god klicka här för att se villkoren för myBAUER.

 

SEKRETESSPOLICY

Din användning av Webbplatsen sker i enlighet med BAUERs sekretesspolicy.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter på Webbplatsen (förutom eventuellt innehåll som skapats av användare) ägs eller licenseras av BAUER och/eller dess dotterbolag. Alla immateriella rättigheter på denna Webbplats förbehålles. All användning av varumärken eller andra immateriella rättigheter på Webbplatsen utan uttrycklig skriftlig tillåtelse är strängt förbjuden. Du kan visa och, med förbehåll för eventuella uttryckligen angivna begränsningar eller inskränkningar rörande särskilt material, hämta och skriva ut delar av materialet från olika delar av Webbplatsen, dock enbart för eget icke-kommersiellt bruk eller för att köpa BAUER-produkter. All annan användning, inklusive men inte begränsat till återgivning, spridning, visning och överföring av innehållet på Webbplatsen, är strängt förbjuden utan tillstånd från BAUER. Du är dessutom införstådd med att du inte får ändra eller radera meddelanden om äganderätt från material som hämtas från Webbplatsen.

 

NHL-VARUMÄRKEN

NHL och NHL-skölden är registrerade varumärken som tillhör National Hockey League. Alla NHL-logotyper, NHL-varumärken, NHL-laglogotyper och NHL-lagvarumärken som avbildas här tillhör NHL och respektive lag och får inte avbildas utan skriftligt tillstånd NHL Enterprises, L.P. på förhand. © 2011. Med ensamrätt.

 

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Alla slags trakasserier, inklusive via e-post och chatt, eller genom användning av obscent eller smädande språk är strängt förbjudna på denna webbplats. Det är förbjudet att uppträda som någon annan på Webbplatsen, inklusive person anställd hos eller med licens från BAUER, värd eller representant för BAUER samt andra medlemmar och besökare på Webbplatsen. Du får inte överföra, sprida eller på annat sätt publicera innehåll på webbplatsen som är ärekränkande, nedsättande, obscent, hotfullt, utgör intrång på rätt till integritet eller publicitet, är smädande, olagligt eller på annat sätt klandervärt eller som kan utgöra eller uppmuntra till straffbar handling, inkräkta på annans rättigheter eller som i övrigt kan ge upphov till skadeståndsansvar eller utgöra överträdelse av någon lag. Du får inte överföra kommersiellt innehåll till Webbplatsen eller använda Webbplatsen för att få andra att ansluta sig till eller bli medlem av annan kommersiell online-tjänst eller annan organisation. All användning av webbplatsen i olagligt eller klandervärt syfte är strängt förbjuden. Du åtar dig att inte använda Webbplatsen för verksamhet som skulle kunna anses olaglig, skadlig för andra eller ge upphov till civilrättsligt ansvar. BAUER förbehåller sig rätten att övervaka överföringar och att utreda varje användning av Webbplatsen som påstås vara förbjuden och att röja all information som rör sådan förbjuden användning.

 

ANSVARSFRISKRIVNING FRÅN MEDVERKAN

BAUER granskar inte och kan inte granska all kommunikation och allt material som läggs upp på eller skapas av användare av webbplatsen och ansvarar inte på något sätt för innehållet i sådan kommunikation eller sådant material. Du är införstådd med att BAUER, genom att ge dig möjlighet att visa och sprida användargenererat innehåll på Webbplatsen, endast agerar som en passiv kanal för sådan spridning och inte tar på sig någon förpliktelse eller något ansvar avseende innehåll eller verksamhet på webbplatsen. BAUER förbehåller sig dock rätten att blockera eller avlägsna kommunikation eller material som man anser vara (a) smädande, ärekränkande eller nedsättande, (b) bedrägligt, vilseledande eller förledande, (c) ett intrång i upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som tillhör någon annan eller (d) stötande eller på annat sätt oacceptabelt för BAUER efter eget gottfinnande.

 

LÄNKAR TILL TREDJE PART

För att försöka erbjuda sina besökare mervärde kan BAUER länka till andra webbplatser som drivs av tredje part. Även om aktuell tredje part har anknytning till BAUER har BAUER emellertid ingen kontroll över sådana länkade webbplatser, som alla har egna policyer för sekretess och insamling av data som är fristående från BAUER. Dessa länkade webbplatser tillhandahålls som en tjänst åt dig och därför besöker du dem på egen risk. BAUER strävar emellertid efter att skydda integriteten på Webbplatsen och de länkar som publiceras på den och vill därför få feedback om inte bara sin egen Webbplats, utan även om andra länkade webbplatser (bland annat om en viss länk inte fungerar).

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

BAUER ANSVARAR INTE FÖR DIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLORADE DATA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER FÖR PRESTANDAN HOS DE PRODUKTER SOM KÖPS VIA WEBBPLATSEN ELLER FÖR ANDRA WEBBPLATSANVÄNDARES UPPTRÄDANDE (SÅVÄL ONLINE SOM OFFLINE), ÄVEN OM BAUER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DU ANSVARAR FULLT UT FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DEN ENDA ÅTGÄRD DU KAN UTÖVA MOT BAUER FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN. Tillämplig lagstiftning kanske inte tillåter begränsning av eller undantag för ansvar eller oförutsedda skador eller följdskador, vilket gör att ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller för dig.

 

LÖPTID OCH UPPHÖRANDE

Dessa användarvillkor gäller när du besöker Webbplatsen och/eller genomför någon registreringsprocess. BAUER kan säga upp eller modifiera dessa användarvillkor helt eller delvis utan förvarning, när som helst och av alla tänkbara orsaker. Bestämmelserna avseende Immateriella rättigheter, NHL-varumärken, Ansvarsfriskrivning från medverkan, Ansvarsbegränsning, Gottgörelse, Enskilda bestämmelsers ogiltighet och Övrigt ska fortsatt gälla efter avtalets eventuella upphörande BAUER förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta ditt konto, radera din profil och eventuellt innehåll du har genererat samt begränsa din användning av hela eller delar av Webbplatsen, av alla tänkbara orsaker, utan förvarning och ansvar gentemot dig eller någon annan. BAUER förbehåller sig också rätten att spärra användare från vissa IP-adresser och att hindra deras tillgång till Webbplatsen.

 

GOTTGÖRELSE

Du åtar dig att gottgöra, försvara och hålla BAUER, dess moderbolag och dotterbolag samt deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, ombud, licensgivare och leverantörer (gemensamt Tjänsteleverantörerna) skadeslösa för alla förluster, utlägg, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår till följd av eventuell överträdelse av dessa användarvillkor eller för användning eller aktivitet som rör ditt konto (däribland försumligt eller felaktigt beteende) av dig eller annan person som får åtkomst till Webbplatsen via ditt Internetkonto.

 

ENSKILDA BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig, ska resterande villkor fortfarande gälla. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar, ska den aktuella bestämmelsen separeras från dessa villkor. Resterande bestämmelser ska fortfarande vara giltiga och verkställbara.

 

ÖVRIGT

Din användning av denna Webbplats regleras i alla avseenden av lagstiftningen i delstaten New Hampshire i USA, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser, och inte enligt 1980 års FN-konvention angående avtal om internationella köp av varor. Du är införstådd med att delstatlig eller federal domstol i Rockingham County i delstaten New Hampshire i USA ska vara behörigt forum för eventuell rättslig talan som direkt eller indirekt härrör från eller rör Webbplatsen. Alla förfaranden eller anspråk som du kan ha med avseende på Webbplatsen måste inledas senast ett (1) år efter att anspråket eller orsaken till förfarandet uppstod. BAUERss underlåtelse att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken uppförandet mellan parter och inte heller handelspraxis ska fungera för att ändra något av dessa användarvillkor. BAUER kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter under dessa användarvillkor till vilken part som helst utan att meddela dig.